Resmi Gazete'de 11.08.1990 tarih ve 20602 sayı ile yayımlanmış olan eski Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, Üniversitemiz Senatosunun 7 nolu kararı ile yeni Yurtlar Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak verecek, çağdaş, sağlıklı ve güvenli bir ortamda karşılanmasını sağlamak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi, denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı tüm yurtların yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 04 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü Maddesi ile 47. Maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Daire Başkanı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,

b)    ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

c)    Öğrenci: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrencilerini

ç)    Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d)    Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e)    Yurt Müdürü: Yurt Müdürü veya Yöneticisini,

f)     Yurtlar Müdürü: Yurt Müdürleri arasından görevlendirilen ve yurtların eşgüdüm içerisinde yönetilmesini sağlayan kişiyi,

g)    Yurt Yönetimi: Yurt Müdürü, Yurt Müdür Yardımcısı veya görevlendireceği kişi ve/veya kişileri,

ğ)    Yurtlar Yönetim Kurulu: Barınma birimleri yönetim kurulunu,

h)    Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu: Yurt Müdürlerinden oluşan komisyonu,

ı)      Yurtlar: Barınma birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Yönetim Organları ve Yetkileri

MADDE 5- Öğrenci yurtları, Daire Başkanına bağlı olarak yönetilir. Yurtların yönetim organları ve yetkilileri aşağıdaki gibidir.

a)    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü veya Rektör Yardımcısı

b)    Yurtlar Yönetim Kurulu

c)    Daire Başkanı

ç)    Yurtlar Müdürü

d)    Yurt Müdürü

e)    Yurt Müdür Yardımcısı

MADDE 6- Yurt yönetim organlarının görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

(1) Yurtlar Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversitede görevli öğretim elemanları arasından seçilecek 4 öğretim elemanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Yurtlar Müdürü ve Yurt Müdürleri arasından seçilecek en az biri kadın biri erkek yurdu olmak üzere 3 Yurt Müdürü ile toplam 9 üyeden oluşur. Yurtlar Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı, Rektör tarafından kurul üyeleri arasından atanır. Kurul yılda en az 2 kez toplanır. Rektör veya Başkanın gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrı üzerine de üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi Başkan Yardımcısı yürütür. Kurul üyeleri 1 yıl süre ile seçilir.

Yurtlar Yönetim Kurulu Görevleri ve Yetkileri Şunlardır:

a)    Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesini, geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek.

b)    Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak koşulları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin esasları tespit etmek.

c)    Madde 19’da tanımlanan görevler ile Yurtlar Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek üzere, Yurtlar Müdürü Başkanlığında, Yurt Müdürleri arasından seçilen 2 asil, 1 yedek üyeden oluşan Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonunu belirlemek.

ç)    Disiplin soruşturmalarını karara bağlamak, yönetmeliğin ilgili 17. ve 18. Maddelerine istinaden öğrencilerin yurttan geçici veya kesin olarak çıkarılmalarına karar vermek.

d)    Öğrencilerin yurtlarla ilgili istek, öneri ve itirazlarını inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak.

e)    Bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

(2) Daire Başkanı; Yurtların yönetimi ile ilgili Rektörlük Makamına bağlı olarak çalışır.  Daire Başkanının yurtların yönetilmesine ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslarla eşgüdüm içerisinde işletilmesini sağlamak.

b)    Yurt Müdürleri tarafından Yurtlar Müdürüne iletilen, yurtlarla ilgili sorunları; Yurtlar Müdürü ve/ veya Yurtlar Yönetim Kurulu ile birlikte çözmek.

c)    Yurtların işletilmesi ile ilgili gerekli görülen aralıklarla Yurtlar Müdürü ve/veya Yurt Müdürleri ile toplantı yapıp, ihtiyaçları belirlemek, bilgi alışverişinde bulunmak. Oluşan önerileri Yurtlar Yönetim Kuruluna sunmak.

ç)    Bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

(3) Yurtlar Müdürü; Daire Başkanına bağlı olarak çalışır. Yurtlar Müdürünün ana görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Yurtların eşgüdüm içerisinde işletilmesini sağlamak.

b)    Yurtlar Müdürlüğü personelinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak.

c)    Yurtlarda bulunması gereken evrak, belge ve yazışmaları kontrol etmek, denetimini sağlamak.

ç)    Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak yurtların düzenli ve temiz bir şekilde yönetilmesi için gerekli tedbirleri almak.

d)    Yurt Müdür ve Yöneticileri tarafından iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözümlemek veya Daire Başkanlığı aracılığı ile Yurtlar Yönetim Kuruluna iletmek.

e)    Yurtlar Yönetim Kurulunun sekretarya görevini yürütmek.

f)     Yurtlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Daire Başkanına iletmek.

g)    Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonuna başkanlık etmek.

ğ)    Bu yönetmelikte belirtilen ve amirleri tarafından belirlenen diğer görevleri yapmak.

 

(4)  Yurt Müdürü; Yurtlar Müdürüne bağlı olarak çalışır. Yurt Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak yurtların düzenli ve temiz bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

b)    Öğrencilerin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak, fiziki mekân vb. hususlardaki eksiklikleri tespit ederek Yurtlar Müdürlüğüne bilgi vermek.

c)    Yurtlar Yönetim Kurulu ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından alınan kararları uygulamak, belirlenecek belge, kayıt, yazışma vs. evrak ve defterlerin düzenini sağlamak.

ç)     Yurtlarda öğrencinin kullanımında olan tüm alanları kontrol etmek ve denetlemek.

d)    Yurtlarda kalan öğrencilerin kabul-kayıt işlemleri ile giriş-çıkış ve izinlerinin takibini yapmak.

e)    Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında yatırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak.

f)     Yurtta çalışan personelin uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

g)    Yurt binalarının temizlik işlerini programlayarak, yürütülmesini sağlamak.

ğ)     Yurtta bulunan demirbaş malzemelerin korunmasıyla ilgili önlemleri almak.

h)    Yurt işleyişi, kuralları vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek.

ı)      Gerek duyulduğunda; öğrenci odalarını değiştirmek ve bu yönetmeliğin 4. Bölümünde yer alan “Uyarma ve Kınama” cezalarını vermek.

i)      Bu yönetmelikte belirtilen ve amirleri tarafından belirlenen diğer görevleri yapmak.

(5) Yurt Müdür Yardımcısı; Yurt Müdürüne bağlı olarak çalışır. Yurt Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak yurtların düzenli ve temiz bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

b)    Öğrencilerin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak, fiziki mekân vb. hususlardaki eksiklikleri tespit ederek bağlı olduğu Yurt Müdürlüğüne veya Yurtlar Müdürlüğüne bilgi vermek.

c)    Yurtlar Yönetim Kurulu ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından alınan kararları uygulamak, belirlenecek belge, kayıt, yazışma vs. evrak ve defterlerin düzenini sağlamak.

ç)     Yurtlarda öğrencinin kullanımında olan tüm alanları kontrol etmek ve denetlemek.

d)    Yurtlarda kalan öğrencilerin kabul-kayıt işlemleri ile giriş-çıkış ve izinlerinin takibini yapmak.

e)    Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında yatırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak.

f)     Yurtta çalışan personelin uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

g)    Yurt binalarının temizlik işlerini programlayarak, yürütülmesini sağlamak.

ğ)    Yurtta bulunan demirbaş malzemelerin korunmasıyla ilgili önlemleri almak.

h)    Yurt işleyişi, kuralları vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek.

ı)      Gerek duyulduğunda; öğrenci odalarını değiştirmek.

i)      Bu yönetmelikte belirtilen ve amirleri tarafından belirlenen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtların İşleyişine İlişkin Hükümler

Yurtların açılması ve kapatılması

MADDE 7- Yurtların açılma ve kapanma tarihleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademik takvimi dikkate alınarak Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

a)    Yaz ve sömestri tatillerinde, yurtta kayıtlı öğrencilerle yurttan yararlanmak isteyen yurtlara kayıtlı olmayan öğrencilerin veya üniversitedeki faaliyetlere katılacak misafir öğrencilerin, hangi koşullarda yurtlardan yararlanabilecekleri, Yurtlar Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

b)    Yurtların olağanüstü kapatılması: Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsan veya ortadan kaldıran olayların çıkması, yurdun genel düzeninin bozulması, yönetimin veya öğrencilerin çalışma, güven içerisinde barınma olanaklarının ortadan kalkması, sağlık sorunları, salgınlar ve diğer olağanüstü durumlarda Rektör doğrudan doğruya veya Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.

Yurtlara başvuru

                MADDE 8- Yurtlara başvuru koşulları,

Yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerden aşağıdaki koşulları sağlayanlar; Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde yurt başvurularını yaparlar. Başvuru formları ile birlikte kayıt için istenen belgeleri yurt yönetimine teslim etmek zorundadırlar. Yurt başvurularının değerlendirilmesi ve kayıt listelerinin oluşturulması, Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Yurtlar Müdürü tarafından yürütülür.

a)    Üniversitenin öğrencisi olmak veya değişim ve özel öğrenci statülerinde olmak.

b)    Lisans öğrencileri için 30, lisansüstü öğrencileri için 35 yaşını geçmemiş olmak.

c)    Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Rektörlük Makamı tarafından onaylanan yönteme göre, ilan edilen süre içerisinde kayıt için istenen belgelerle birlikte Yurtlar Müdürlüğüne başvurmuş olmak.                          

Yurtlara kabul

MADDE 9- Yurtlara kabul koşulları,

a)    Yurtlar Yönetim Kurulu her yıl mevcut kapasite ve yurtlara başvuran öğrenci sayısına göre yurtlara kabul ölçütlerini belirler. Bu koşullar Rektörlük Makamı tarafından onaylanır. Öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek yurtlara kabul edilenler belirlenir ve ilan edilir.

b)    Üniversite tarafından düzenlenen spor, kurs, staj, seminer vb. etkinliklere katılacak olan öğrenciler ile yaz tatilinde yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen öğrencilerin yurtlarda barındırılabilmeleri için Daire Başkanı veya Rektörlük Makamının onayı gerekir.

c)    Devlet himayesine alınarak yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrenciler, şehit ve gazi çocukları ile %45 oranında fiziksel engelleri sağlık kurullarınca raporla belgelenmiş öğrenciler öncelikli olarak yurtlara kabul edilir.

ç)     Ailesi Ankara'da oturan öğrenciler, yurtta kalma süresi dolan öğrenciler ile özel öğrenciler yurt için sıra beklenen dönemlerde yurtlara alınmaz. Bu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmeleriyle ilgili esaslar Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d)    Yurt başvurusunda öğrencinin beyanına güven esastır. Yurtlar Müdürlüğü tarafından, yurt yerleştirmelerinde, başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ilgili devlet kurum ve kuruluşlarından teyit edilebilir ve ilgili kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda puanlama yapılır. Konu ile ilgili itirazlar Yurtlar Yönetim Kuruluna yapılır.

e)    Lisans programından mezun olarak lisansüstü öğrenime ve lisansüstü programdan mezun olarak doktora programına devam edecek öğrenciler yeniden başvuru yapar ve sıraya girer.

f)     Affa uğramış olsalar dahi taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş veya haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağı veya yurtta kalmasına izin verilip verilmeyeceği Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Rektörlük Makamı onayına sunulur.

g)    Yurtlarda boş yer bulunması halinde kendi isteği ile yurt kaydını sildiren öğrenciler ile kayıt yenilememe nedeniyle yurttan ilişiği kesilen öğrenciler, tekrar yurtta kalmak istedikleri takdirde Yurtlar Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde yeniden başvuru yapar ve sıraya girer.

ğ)    Yurtlarda ilan edilen ve yurtların resmi internet sitesinde duyurulan yurtlarla ilgili bütün kural ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair belgeyi imzalamayan öğrenciler yurtlara alınmaz.

h)    Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler yurtlara alınmaz. Bu hususlara ilişkin açıklayıcı maddeler Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.   

Yurtlara kayıt

MADDE 10- Yurtlara kayıt koşulları,

a)    Yurt kayıtları sırasında istenecek belge ve bilgiler Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Yurtlar Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanır.

b)   Yurtta kalma hakkı kazanan her öğrenci, bu yönetmelikle beraber yurtlarla ilgili bütün kural ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair Taahhütname imzalar.

c)    Yurtlarda kalma hakkı kazandıktan sonra yurttan ayrılan öğrenci aynı eğitim öğretim yılında tekrar yurtlara başvuru yapamaz.

ç)    Uluslararası öğrencilerden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti oturma izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi istenir.

d)   On sekiz yaşından küçük Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için evci çıkma izin belgesi istenir.

Yurtlarda kalma süresi

MADDE 11- Yurtlarda kalma süresi koşulları,

a)    Lisans öğrencileri 30 yaşını, Lisansüstü öğrencileri 35 yaşını doldurmamış olmaları kaydı ile yurtlarda barınma süresi bir öğrenim yılıdır. Yurtlarda barınan öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminde yurtta kalmak istemeleri halinde, Haziran ayında başvurular alınır ve bir sonraki eğitim öğretim yılının Eylül ve/ veya Ekim ayı yurt ücretini ödemeleri durumunda kayıt yenileme hakkı tanınır. Kayıt yenileme bilgileri ilgili birimce öğrencilere verilir. Yönetmeliğin Disiplin Bölümüne göre sicil durumu olumlu olan öğrenciler yurttan öncelikli olarak yararlanır.

b)    Yurtlarda kalma süresi, Temel İngilizce Bölümüne devam edenler için en fazla 6 yıl, diğerleri için en fazla 5 yıldır. Bu süre içerisinde öğrenimlerini tamamlamamış olanların yurtla ilişkileri kesilir.

c)    Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri, 4 yıllık normal eğitim süresinden geri kalan eğitim süresinin 1 yıl fazlası kadardır.

ç)    Devlet himayesine alınarak yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrenciler, şehit ve gazi çocukları ile %45 oranında fiziki engelleri sağlık kurullarınca raporla belgelenmiş öğrenciler yukarıda belirtilen yaş sınırını aşmamak kaydı ile öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar yurtlarda kalabilirler.

d)    Yurtlara kabul-kayıt işlemleri eğitim öğretim yılı içerisinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun yılsonunda öğrenci bir yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılır. Yurtta kalma süresi içerisinde 30 yaşını dolduran öğrenciler, eğitim yılı sonuna kadar yurtta kalabilir.

e)    Yurtlarda kaldığı sırada devam etmekte olduğu bölümünü değiştiren öğrencinin değişiklikten önceki öğrenim süresi yurtta kalma sürelerine sayılır.

f)     Ana dal programından mezun olup çift ana dal veya yan dal programına devam edenler için yurtta kalma süresine en fazla 1 yıl eklenir.

Yurtlardan ilişiğin kesilmesi

MADDE 12- Yurtlardan ilişiğin kesilmesi koşulları,

a)    Yurtlara kayıtlı öğrencilerin her yarıyıl başında derslerin başladığı tarihten, ders ekleme bırakma süresinin sonuna kadar kayıtlı bulunduğu yurda giriş yapmamaları durumunda ilişikleri kesilir.

b)    Öğrencilerin yurtların açılma tarihinden itibaren 10 gün içinde yurda yerleşmesi ve/veya kayıtlı olduğu yurt yönetimine geçerli geç gelme mazeretini bildirmesi gerekir. 10 gün üst üste gelmeyen öğrencinin yurt ile ilişiği Yurtlar Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.  Yurtlara devam zorunluluğu vardır. Dönemlik izin süreleri Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

c)    İzinsiz ve mazeretsiz olarak yurda gelmeyen öğrencilere sözlü uyarı, devamı halinde yazılı uyarı ve kınama cezaları Yurt Müdürü tarafından, geçici süre ile yurttan çıkarma cezası Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu tarafından verilir.

ç)    Yurtlar Yönetim Kurulu yurtta kalmasını uygun görmediği öğrencinin yurtla ilişiğini gerekçeli bir karara dayanarak kesebilir veya yurda alınmasını yasaklayabilir.

d)    Disiplin işlemlerine ilişkin esaslar doğrultusunda Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.

e)    Üniversiteden yarıyıl izni alan öğrenciler bu süre içerisinde yurtlarda kalamaz. Kaydı dondurulan öğrenciler bu süre sonunda sıraya bağlı olmaksızın yurda yeniden kabul edilir. Boş yer olmaması halinde yer açılıncaya kadar hakları saklı tutulur.

f)     Herhangi bir sebeple tutuklanan öğrencilerin tutukluluk halinin 30 günden fazla devam etmesi durumunda yurtlardan ilişikleri kesilir ve tutukluluk halinin bitiminde yurtlara başvurusu Yurtlar Yönetim Kurulu’nda yeniden değerlendirilir.

g)    Mezun olan veya herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılan öğrenciler en geç 1 hafta içerisinde yurttan ayrılmak zorundadır.

Yurt ücretleri

MADDE 13- Yurt ücretleri koşulları,

a)    Yurt ücret ve depozitolarının miktarı ile ödeme biçimi ve zamanı Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlük Makamı tarafından onaylanır. Yurttan ayrılma halinde 1 yıl içerisinde geri alınmayan depozito ücretleri gelir kaydedilir.

b)    Kayıtlı öğrencilerden yurtların açıldığı tarihten itibaren, yeni kayıt olan öğrenciler ise kayıt hakkı elde ettikleri günden itibaren ücret alınır. Ödemesi yapılan ay içerisinde yurttan ayrılma durumunda ise yurtta kalınan sürenin ücreti alınır, kalan kısmın öğrenciye iadesi Yurt Müdürü tarafından düzenlenecek belge ile yapılır. 7 günden az olan yurt ücret iadesi yapılmaz.

c)    Herhangi bir nedenle borcu bulunan öğrencinin yurt kaydı ilgili eğitim öğretim yılı sonunda silinir ve borcu ödenene kadar depozitosu geri verilmez. Kaydı silindikten sonra borcunu ödeyen öğrenci yurtlara başvuru süresi içerisinde yeniden başvuru yapabilir. Aynı nedenle yurt kaydı iki kez silinen öğrenci bir daha yurtlara alınmaz.

ç)    Yurtlara kayıtlı öğrencilerden yarıyıl tatilinde yurt ücreti alınır. Yaz aylarında ise sadece nöbetçi yurtta kalacak öğrencilerden yurt ücreti alınır.

d)    Öğrenci, yurt yönetimine haber vermeden yurttan ayrıldığı ya da ders ekleme bırakma süresinin sonuna kadar dönmediği takdirde, kayıt silme tarihine kadar geçen sürenin yurt ücretini öder.

e)    Öğrenci; sağlık raporu veya geçici çıkarma cezası gibi nedenlerle yurttan ayrıldığında, yerinin saklı tutulabilmesi için yurt ücretini öder. Yalnızca kayıt dondurma durumunda öğrenciden yurt ücreti alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

Disiplin cezaları

MADDE 14- Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a)    Uyarma: Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b)    Kınama: Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir,

c)    Yurttan geçici çıkarma: Öğrencinin bir haftadan az, bir aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan çıkartıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

ç)    Yurttan kesin çıkarma: Öğrencinin bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarma cezası

MADDE 15- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)    Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek.

b)    Yatakhane, kantin, okuma oda ve salonları, koridorlar vb. genel yerlerde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak veya ses cihazları kullanmak.

c)    Yurdun demirbaş malzemesinin düzenine, temizliğine ve korunmasına özen göstermemek, yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz değiştirmek, oda ve ortak kullanım alanlarının kulanım düzeni, kuraları ve temizliğine özen göstermemek.

ç)     Mazeretsiz yurda geç gelmek, geceyi izinsiz yurdun dışında geçirmek.

d)    Süresi içerisinde bilgi yenileme formunu doldurmamak.

e)    Yurt içerisinde yurt yöneticisince belirlenmiş yerlerden başka yerlere izinsiz yazı, afiş, görseller vb. asmak.

f)     Yurt yönetiminin bilgisi olmadan oda veya yatak değiştirmek.

g)    Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Kınama cezası

MADDE 16- Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)    Yurtta kayıtlı olmayan üniversitemiz öğrencilerini yurtta barındırmak.

b)    Yasal niteliği bulunmayan ve kazanç amacı ile oynanan kâr veya zarar getiren oyun oynamak.

c)    Yurt içerisinde alkollü içki bulundurmak, sarhoşluk nedeniyle yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

ç)    Mutfak dışında yemek pişirmek, elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzer araç gereçler bulundurmak veya kullanmak, bulaşık biriktirmek (sahibi belirlenemediği takdirde odada barınan tüm öğrenciler için bu hüküm uygulanır).

d)    Yurt yönetiminin izin vermediği yangına yol açacak, binanın elektrik donanımını olumsuz etkileyecek, sistemsel kesintilere yol açacak, bununla birlikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak, elektrikli araç-gereçler bulundurmak.

e)    Yurt yönetiminin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.

f)     Yurt yönetimi tarafından asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek.

g)    Yurt içerisinde ticari amaçlı satış yapmak, bağış toplamak.

ğ)    Yurt oda ve ortak kullanım alanlarında sigara ve tütün mamulleri kullanmak (yurt oda ve ortak kullanım alanlarında sigara ve tütün mamulleri kullananlar için, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği ayrıca para cezası uygulanır).

h)    Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak.

ı)       Evcil hayvan beslemek.

i)      Yurt eşya veya malzemesini yurttan çıkarmak, zarar vermek.

j)      Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve duyurulan kurallara uymamak.

k)    Geçerli mazereti olmaksızın Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir yarıyılda kullanılabilecek izin süresini aşmak.

l)      Yurtlarda görevlilere, arkadaşlarına veya başkalarına karşı yazılı veya sözlü küçük düşürücü ifadeler kullanmak.

m)   Aile ikamet adres değişikliğini en geç 10 gün içinde Yurt Müdürlüğüne bildirmemek.

n)     Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Yurttan geçici çıkarma

MADDE 17- Yurttan geçici çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır;

a)    Disiplin yönünden izleme ve soruşturmayı güçleştirmek, yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak.

b)    Yasaklanmış bir yayını örgütsel, ticari veya dağıtım amaçlı birden fazla sayıda bulundurmak.

c)    Yurt çalışanlarının çalışmalarını güçleştirici fiil ve davranışlarda bulunmak.

ç)    Yurt içerisinde her türlü alkollü içki içmek.

d)    Üniversitemiz öğrencisi olmayanları yurtta barındırmak.

e)    Yasal niteliği olmayan ve kazanç amacı ile oynanan kâr veya zarar getirici oyun oynatmak.

f)     Yurtta yurt yönetiminin izni olmayan toplantı düzenlemek veya toplantıya katılmak.

g)    Blok ve oda denetimlerinde oda kapısını açmamak veya denetimi güçleştirmek.

ğ)     Yükseköğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, Üniversiteden uzaklaştırma cezası almak.

h)    İzinsiz ve mazeretsiz olarak 5 gün üst üste yurda gelmemek.

ı)      Yurdun içerisinde genel ahlaka aykırı davranışta bulunmak.

i)      Yurt eşyasına veya donanımına kasıtlı zarar vermek.

j)      Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Yurttan kesin çıkarma cezası

MADDE 18- Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)    Yurtlarda hırsızlık yapmak.

b)    Yasaların suç saydığı silah, patlayıcı, yanıcı veya yaralayıcı, zedeleyici araç-gereç bulundurmak, taşımak veya kullanmak.

c)    Yurdun bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek.

ç)    Hangi nedenle olursa olsun yurt görevlilerinin görevlerini yapmasına engel olmak, yurt hizmetlerini güçleştirmek, yurdun bina ve tesislerini amacı dışında kullanmak.

d)    Yurtlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak.

e)    Yurtlarda yasa dışı örgütlere her ne biçimde olursa olsun yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak veya bu etkinliklere katılmak, yurt binalarının herhangi bir yerine bu faaliyetlerle ilgili yazı yazmak veya asmak.

f)     Üniversite öğrencilerini veya çalışanlarını tehdit etmek, taciz etmek, fiili saldırıda bulunmak, başkalarını toplu olarak imza ve dilekçe vermeye zorlamak.

g)    Üniversitemiz emlakına, kişilere, çevreye zarar verici ve eğitimi engelleyici gösterilere ve eylemlere katılmak, zarar verici eylemlerin faili veya müsebbibi olmak, sosyal medyadan Üniversite yöneticileri hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunmak. 

ğ)    Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, saldırıda bulunmak veya silah kullanmak.

h)    Yasalara ve ilgili düzenlemelere aykırı biçimde yurtlarda bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak veya benzer uğraşlarda bulunmak.

ı)      Kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm olmak veya Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 3 ay veya daha fazla uzaklaştırma cezası almak.

i)      İzinsiz ve mazeretsiz olarak 10 gün üst üste yurda gelmemek.

j)      Yurtta kalmak için gerekli koşullardan birini kaybetmek ve bununla ilgili yurt yönetimine bilgi vermemek.

k)    Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Disiplin cezası verme yetkisi

MADDE 19- Uyarma ve kınama cezaları Yurt Müdürü tarafından, çıkarma cezaları Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu tarafından verilir.  Kesin çıkarma kararları Yurtlar Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

a)    Öğrencinin disiplin cezasını gerektiren fiilinin aynı zamanda 18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine de aykırılık teşkil etmesi durumunda, fiilin niteliğine göre durum Rektörlük Makamına veya öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimin disiplin amirine bildirilir.

b)    Üniversite Yönetim Kurulu, Yurtlarda kalmasını sakıncalı gördüğü öğrencinin yurtla ilişiğini gerekçeli bir karara dayanarak kesebilir veya yurda alınmasını yasaklayabilir.

c)    Konusu suç teşkil eden fiiller için, yetkili resmi makamlara ayrıca suç duyurusunda bulunulur.

ç)     Disiplin cezası tayin edilirken disiplin suçunu oluşturan fiilin sonuçları, öğrencinin amacı, daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınabilir ve iyi hal değerlendirilerek ceza indirimi yapılabilir.

d)    Toplu olarak işlenen suçlarda suçluların ayrı ayrı tespitinin mümkün olmadığı hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurulca uygun görülen cezalar verilir.

e)    Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesinde başkalarını zorlayan, teşvik eden veya göz yumanlara da suçu işleyenlere verilen ceza verilir.

f)     Disiplin cezası verilmesine sebep olan fiilin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında bir derece ağır ceza verilir. Ancak, öğrenciye mazeretsiz yurda geç gelmesi veya geceyi izinsiz yurdun dışında geçirmesi nedeni ile verilen cezaya ilişkin fiilin tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz konusu fiilin içerisinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekmektedir.

g)    Aynı derecede ceza gerektiren farklı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü tekrarında bir derece ağır ceza verilir.

Savunmanın alınması

MADDE 20- Hakkında disiplin işlemi yapılacak öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda fiiline karşılık gelen ceza aynen uygulanır.

               

Disiplin cezalarının uygulanması ve tebliği

MADDE 21- Disiplin cezalarının uygulanması ve tebliğinin koşulları,

a)    Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren kesinleşir. Diğer cezalar ise Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu ve Yurtlar Yönetim Kurulunun karar tarihinden itibaren kesinleşir. Ancak çıkarma cezaları uygulanmadan önce öğrenciye süre tanınıp tanınmayacağına Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu ve Yurtlar Yönetim Kurulu karar verir.

b)    Çıkarma cezaları; 18 yaş altında olan öğrencinin ailesine, Rektörlük Makamına, kayıtlı olduğu bölüm/ana bilim dalı başkanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararının uygulanması için bildirimin aileye ulaşması koşulu aranmaz. Hakkında çıkarma kararı verilen öğrencinin yurt kaydı silinir. Bu sürenin bitimini izleyen bir hafta içerisinde, öğrencinin yurt kaydını yenilemesi gerekir. Bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen ve geçici çıkarma cezası alan öğrenci tekrar yurt başvurusunda bulunamaz.

c)    Affa uğramış olsalar dahi taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş veya haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağı veya yurtta kalmasına izin verilip verilmeyeceği Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Rektörlük onayına sunulur.

Disiplin cezalarına itiraz

MADDE 22- Öğrenci disiplin cezasının kendisine tebliğini izleyen 7 gün içerisinde bir üst makama itiraz edebilir. İtirazlar cezanın uygulanmasını durdurmaz. Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu kararına itiraz Yurtlar Yönetim Kuruluna, Yurtlar Yönetim Kurulunun kararına itiraz ise Rektörlük Makamına yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler

MADDE 23.

a)    Yurda getirilen, yurttan götürülen veya emanet deposuna teslim edilen eşya yurt yönetimince kontrol edilebilir. Yangın, su baskın vb. durumlarda zarara uğrayan özel eşyadan yurt yönetimi sorumlu tutulamaz.  Durum bir tutanakla saptanır.

b)    Öğrenci yurda verdiği hasar veya varsa yurt borcu karşılığını, ödeme günündeki maliyet üzerinden öder.

c)    Yurtta kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı ve kullandığı bütün eşya ve malzemeden sorumludur.

ç)     Yurt yönetimi kendisine teslim edilmeyen öğrenciye ait para, eşya, vb. malzemeden sorumlu değildir.

d)    Yüksek Lisans Yurtlarında başvuru, kabul, ücret, yurtta kalma süresi, taahhütname ve uyulması gereken diğer koşul ve kurallar Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından iç yönerge ile belirlenir ve uygulanır.

e)    Yönetmeliğin uygulanmasında ve günün koşullarına göre gerçekleşen özel durumlarda uygulanacak değişiklikler Yurtlar İç Yönergesi ile Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlük Makam onayı ile uygulanır.

f)     Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 24- 11 Ağustos 1990 tarih ve 20602 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yurtlar Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanmış olup 21.10.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yürütme

MADDE 25- Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

  


Son Güncelleme:
02/11/2023 - 14:34